2012 No6
december / januariREDACTIONEEL

Net als bij veel kunstinstellingen in Nederland gaat er bij Metropolis M in 2013 het nodige veranderen. Aan 'de voorkant' van Metropolis M verandert er voor de lezer niet veel, aan 'de achterkant', de back office, des te meer. Het tijdschrift blijft zes keer per jaar verschijnen in gelijke omvang. Alleen het supplement met Engelse vertalingen vervalt. We zoeken naar andere wegen om de teksten van Metropolis M voor anderstaligen in Nederland en het buitenland te ontsluiten, via speciale publicaties en uiteraard het internet. We continueren de serie Metropolis M Books, waar we in 2012 mee zijn begonnen. Deze boekjes worden geproduceerd in samenwerking met diverse partners.

Vanaf volgend jaar zullen veel taken van de uitgeverij Metropolis M in eigen beheer worden uitgevoerd. Advertenties zullen voortaan vanuit het eigen kantoor worden geworven. Ook het abonnementenbeheer wordt voortaan in eigen beheer gedaan. Let u alstublieft op de adreswijzigingen in het colofon. Het zou prettig zijn als u zoveel mogelijk per e-mail met de redactie communiceert.

Het is nog geen 2013: dit is het laatste nummer van jaargang 33. Een jaar geleden vroegen we in het laatste nummer van dat jaar aan kunstenaars en curatoren uit binnen- en buitenland terug te blikken op het voorafgaande jaar door hun top 3 aan favoriete tentoonstellingen en publicaties toe te lichten. Dit jaar pakken we het anders aan. We kijken terug én vooruit met negen personen die op dit moment de aandacht op zich gericht weten, vanwege projecten uit het voorbije of in het komende jaar. Waarmee opnieuw een balans wordt opgemaakt, niet in de vorm van een lijstje, maar vanuit een meer persoonlijk perspectief.

Door de bezuinigingen moeten wij afscheid nemen van enkele geliefde medewerkers die vele jaren voor ons hebben gewerkt. In de eerste plaats danken we Ellen de Bruijne, onze trouwe advertentieacquisiteur, zonder wie dit blad niet zou zijn wat het nu is. Ook zijn we onze vertaler Mari Shields en Engelse eindredacteur Jane Bemont veel dank verschuldigd, die altijd snel en goed aan de teksten voor het Engelse supplement hebben gewerkt, en onze boekhouder Frank van Balen, voor zijn zorg om de financiële administratie op orde te houden.

Domeniek Ruyters
Hoofdredacteur

Time Based Institute
Bij de sluiting van NIMk

03/06/13  Raymond Frenken

NIMk verdwijnt. Het ministerie van OCW heeft elke poging tot overleven geblokkeerd. Met als gevolg dat het instituut met een van de grootste collecties mediakunst van Europa onttakeld wordt.

TAAK mag zijn voortgekomen uit de Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) en een deel van de projecten van deze organisatie hebben overgenomen, het is geen ‘light’-versie ervan. Als coöperatie die zicht toelegt op allerhande sociaal-culturele dynamiek stelt het zich heel andere doelen. Of eigenlijk: taken.

Voorbij de status-quo
Alain Badiou over kunst en politiek

03/06/13  Joost de Bloois & Ernst van den Hemel

Alain Badiou, van wie onlangs teksten over esthetiek naar het Nederlands zijn vertaald, ziet een bijzondere overeenkomst tussen politiek en kunst. Beide leiden ons op een eigen manier uit een status-quo. De auteurs en samenstellers van de bundel over Badiou geven een korte inleiding in zijn esthetische denken.

Met ingang van dit nummer presenteren we een nieuwe rubriek. In Brief aan wordt een persoon uit de (inter)nationale kunstwereld gevraagd een open brief te schrijven aan een of meerdere personen, bestaand of niet, om een kwestie die hem of haar raakt aan te kaarten. We zijn blij dat Egbert Dommering de eerste brief voor zijn rekening heeft willen nemen, in polemische stijl gericht aan Joost Zwagerman.

Alexandre Singh heeft al sinds dit voorjaar bezit genomen van een etage in Witte de With, waar hij voorbereidingen treft voor een groot toneelstuk. Gemodelleerd naar een Griekse tragedie, speelt het met actuele opvattingen over religie en moraal. Eind 2013 beleeft de theatrale performance zijn wereldpremière. Donatien Grau ging alvast bij de kunstenaar langs om over de vorderingen te praten.

1 2 3 4 »