metropolis m

Morgen, woensdag 27 juni, precies een jaar na de Mars der Beschaving, vindt in W139 de officiële lancering plaats van Platform Beeldende Kunst. Metropolis M spreekt met hen over het doel en de plannen van het platform.

Jolien Verlaek

Wie/wat is Platform Beeldende Kunst?

Jolien Verlaek

[answer Platform Beeldende Kunst]’Platform Beeldende Kunst is een vereniging van individuele kunstenaars, ontwerpers, curatoren, critici en andere professionals werkzaam in de beeldende kunstwereld. Wij zijn ervan overtuigd dat een nieuwe visie nodig is op de rol en het belang van kunst en cultuur in onze samenleving. Het Platform zet zich in om vanuit de positie van de makers het belang van ons werk te onderzoeken, te benoemen en actief uit te dragen. Het PBK is een aanspreekpunt voor de politiek en de media, zodat zij niet langer alleen maar over kunstprofessionals spreken, maar vooral met ons.

Formeel bestaat het PBK op dit moment uit het bestuur (de oprichters): Rune Peitersen, Yvonne Grootenboer, Mariska van den Berg, Jack Segbars en Yuri Veerman. Daarnaast is er een groep enthousiaste vrijwilligers en natuurlijk het groeiende ledenaantal.’

‘Kunstprofessionals herkennen zich vaak niet in de bestaande organisaties en worden daar ook onvoldoende door vertegenwoordigd.’

Waarom nu de officiële lancering? Het PBK bestaat toch al een jaar?

Platform Beeldende Kunst

‘De eerste bijeenkomsten van het PBK vonden inderdaad een jaar geleden plaats, maar in haar huidige vorm bestaat het PBK pas sinds januari. Wij hebben gewacht met de officiële lancering omdat het alleen zinvol is om een organisatie voor de kunstprofessional op te richten als die gefundeerd is op goede organisatorische en inhoudelijke structuur – en het kost tijd om dat voor elkaar te krijgen.

Bovendien is 27 juni een hele mooie symbolische datum, die de mogelijkheid biedt om te reflecteren op het afgelopen jaar, naar alles wat er gebeurd is, en vanuit die positie naar de toekomst te kijken.’

Jolien Verlaek

Wat is het verhaal rondom de oprichting? Wat heeft jullie bij elkaar gebracht?

Jolien Verlaek

[answer Platform Beeldende Kunst]’Direct na de demonstraties vorig jaar kwam een grote groep betrokkenen vanuit de beeldende kunstsector, op initiatief van Ann Demeester, bijeen in het Sandberg Instituut. Afgevaardigden van de gehele kunstwereld waren aanwezig, van de museumvereniging, tot actievoerders. In november vorig jaar is de groep uiteengevallen, dat kwam door tijdgebrek van vele betrokkenen en doordat er uiteenlopende visies leefden over wat het Platform zou moeten zijn.

Er bleef een handvol mensen over, die nog steeds de noodzaak zagen van een organisatie voor kunstprofessionals, omdat die zich vaak niet herkennen in de bestaande organisaties en daar ook onvoldoende door vertegenwoordigd worden.’

‘We kijken naar nieuwe manieren om het belang van kunst voor de samenleving te benoemen en uit te dragen – een soort “asymmetric warfare”. ‘

Hoe denken jullie een verschil te kunnen maken?

Platform Beeldende Kunst

‘De energie en actiebereidheid van vorig jaar moet gekanaliseerd worden in constructieve en concrete acties. We kijken vooral naar nieuwe manieren om het belang van kunst voor de samenleving te benoemen en uit te dragen – een soort “asymmetric warfare”.

We moeten ons realiseren dat wij als sector vrij klein zijn en, zo is gebleken, met weinig draagvlak in de samenleving. Om daar verandering in te kunnen brengen moeten we gebruik maken van onze sterke punten – en die hebben wij gelukkig ten overvloed! Wij zijn kunstenaars, ontwerpers, denkers, schrijvers – als wij geen verschil kunnen maken, wie dan wel? Maar we moeten onze krachten en energie weten te bundelen en focussen. Wij zien die verbindende strategische rol als de taak van het PBK.’

Jolien Verlaek

Jullie ageren tegen het huidige kunstbeleid en de negatieve beeldvorming rondom kunst. Is er volgens het PBK een ideale situatie? Was dat de situatie voor Rutte 1?

Platform Beeldende Kunst

‘Nee, wij geloven niet in ideale situaties, en als het gemak waarmee bezuinigd werd op kunst en de onwetendheid waarmee erover gesproken wordt iets heeft laten zien, is het dat het ijs onder de voeten van het kunstbeleid wel erg dun was en dus verre van ideaal. Veel dunner dan ook wijzelf door hadden.

Wij zijn ervan overtuigd dat kunst onontbeerlijk is voor een vrije samenleving. Door de beeldvorming rond kunst en kunstprofessionals positief te beïnvloeden en een groter draagvlak te creëren, streven we naar de erkenning in bredere kring, van het belang van nieuwe ideeën en visies, voor het individu en voor de samenleving als geheel.’

Jolien Verlaek

Morgen (woensdag 27 juni) is de officiële lancering in W139, waar PBK onder andere de plannen voor de toekomst zal bekendmaken. Kun je alvast een tip van de sluier oplichten?

Platform Beeldende Kunst

‘Ons doel is om de huidige beeldvorming en de publieke opinie omtrent kunst en cultuur positief te beïnvloeden; invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming in samenwerking met bestaande belangenverenigingen als De Zaak Nu en Kunsten 92; en oude en nieuwe argumenten aan te dragen die het belang van de kunst onderschrijven.

We gaan ons actief mengen in de discussie, bijvoorbeeld door met ons reactieteam snel en adequaat te reageren op onjuiste of tendentieuze berichtgeving in de media. Maar ook door zelf het voortouw te nemen en onderwerpen aan te kaarten.

We gaan onderzoek doen naar de reële omstandigheden waaronder kunstenaars en aanverwanten hun werk verrichten om onze argumenten in de toekomst met feiten te kunnen onderbouwen.’

Lancering Platform Beeldende Kunst – Een jaar na de Mars
Woensdag 27 juni, 16.00-20.00 uur in W139
www.platformbk.nl

Sprekers: Ann Demeester, Ernst van den Hemel (Artists in Occupy Amsterdam) Esther Polak (ArtistTalks), Schuilen in het Rijks, Debra Solomon (De spandoekotheek van Spanonymous), Barbara Visser

Jolien Verlaek

Recente artikelen